رای به سایت :
1442
محبوب
حوزه 172 فاطمه الزهرا (س)
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
سه شنبه 29 اسفند 1396 -

جلسه نیروی انسانی
جلسه نیروی انسانی

جلسه نیروی انسانی پایگاههای حوزه 172 برگزار گردید.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/11/01
جلسه فضای مجازی
جلسه فضای مجازی

جلسه فضای مجازی پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/10/16
جلسه سایبری
جلسه سایبری

جلسه سایبری پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/10/14
جلسه فرهنگی
جلسه فرهنگی

جلسه فرهنگی حوزه با حضور فرهنگی پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/10/11
جلسه برنامه های راهبردی
جلسه برنامه های راهبردی

جلسه گزارش گیری برنامه های راهبردی پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/09/28
جلسه مسئولین بازرسی
جلسه مسئولین بازرسی

جلسه ماهانه بازرسی پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/09/02
جلسه فرهنگی
جلسه فرهنگی

جلسه مسئولین فرهنگی و سازندگی پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/23
جلسه امر به معروف
جلسه امر به معروف

جلسه گزارش گیری امر به معروف پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/09
جلسه نیروی انسانی
جلسه نیروی انسانی

جلسه نیروی انسانی حوزه با پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/05
جلسه طرح ابرار
جلسه طرح ابرار

جلسه طرح ابرار فرماندهان پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/07/25
نمایشگاههای دفاع مقدس
نمایشگاههای دفاع مقدس

جانشین فرمانده حوزه 172 از نمایشگاههای دفاع مقدس پایگاهها سرکشی کرد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/06/31
جلسه نیروی انسانی
جلسه نیروی انسانی

جلسه نیروی انسانی درحوزه 172 برگزار گردید.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/06/29

1 2 3